Noua Casă 2022

Și în acest an românii pot cumpăra o locuinţă prin programul Noua Casă. Mai mult, dacă locuința achiziționată costă cel mult 140 de mii de euro, TVA ul achitat va fi de 5%. Noul Ghid privind accesarea programului Noua Casă 2022 arată că imprumuturile se acordă în lei, pentru achiziția unei singure case, iar valoarea maximă a creditului care poate fi accesat prin cele 14 bănci partenere poate avea o valoare de 66.500 euro – pentru locuințe al căror preț este de maxim 70.000 Euro, avansul solicitat fiind de 5%/ sau 119.000 Euro – pentru locuințe al căror preț este de maxim 140.000 Euro, în acest caz avansul solicitat este de 15%. Durata unui împrumut nu depășeste 30 de ani, potrivit ghidului elaborat de către Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM).

ATENTIE! Trei schimbări importante în 2022:

ATENTIE! Trei schimbări importante în 2022:

1. Pot fi cumpărate locuinţe cu un preţ mai mare, de 140 de mii de euro,

2. TVA scade la 19 la 5% pentru cei care accesează Programul.

3. Locuintele vor fi asigurate obligatoriu cu poliție de împotriva tuturor riscurilor (PAD plus asigurare facultativă).

Băncile partenere în 2022 sunt: Banca Transilvania, BCR, BRD; CEC Bank, First Bank, Garanti Bank, ING Bank, Intesa Sanpaolo Bank, OTP Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, Vista Bank, Alpha Bank și Banca Românescă.

Dobânda pentru acest tip de credit este variabilă, calculată în funcție de Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) la care se adaugă o marjă fixă de maxim 2%.

Garanțiile constau în: ipoteca de rang I în favoarea băncii şi a Statului Român asupra imobilului achiziționat prin credit, ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la banca finanțatoare, depozit colateral constituit în favoarea băncii şi valabil pe întreaga durată a finanțării, reprereprezentând contravaloarea primelor 3 rate de dobândă.

Asigurări
– Asigurarea obligatorie a locuinţelor (PAD) şi
– Asigurarea facultativă a imobilului, cesionate în favoarea Statului, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice şi a băncii, pe toată perioada de creditare.

Cine poate aplica

Dacă doriți să aplicați pentru un credit Noua Casă, trebuie să vă încadrați în una dintre cele două situații:
– fie nu dețineți în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul/soția nicio locuință, indiferent de modul în care a fost dobândită;
– fie dețineți în proprietate cel mult o locuință, cu o suprafață utilă mai mică de 50 mp, dar care nu a fost achiziționată prin programul Prima Casă. În acest sens va trebui să dați o declarație pe propria răspundere.

Accesând Programul, veți avea calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul şi va trebui să dispuneți de avansul minim obligatoriu pentru locuința pe care o doriți şi de o sumă ce va fi blocată într-un depozit colateral, constituit ca garanție pentru acordarea creditului, blocat până la rambursarea integrală a creditului şi nepurtător de dobândă. Suma va reprezenta echivalentul a 3 rate de dobândă.

Programul nu are limită de vârstă şi poate fi accesat fie singur, fie împreună cu partenerul de viață, dacă îndepliniți amândoi criteriile de eligibilitate ale Programului. Dacă unul dintre soți este sau a fost beneficiar al Programului, cu consultanță din partea băncii, există posibilitatea de a accesa creditul Noua Casă doar soțul care îndeplineşte condiția legată de accesarea unei singure locuințe în cadrul Programului şi care va avea calitatea de împrumutat, celălalt având doar calitatea de garant/ coplatitor. Garantul, persoana fizică, soț/soție al/a beneficiarului, este parte semnatară a contractului de garantare, are calitatea de co/proprietar al locuinței achiziționate în cadrul Programului, îşi asumă toate obligațiile şi beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi beneficiarul. Beneficiarii Programului vor trebui să îndeplinească în plus şi condițiile de eligibilitate cerute de banca cu care au decis să lucreze.

Noua Casă diferențiază locuințele în funcție de preț în contextul cerințelor legate de categoria locuinței, avansul minim obligatoriu şi procentul maxim de garantare astfel:

– cu un preț de maxim 70.000 Euro – majoritatea locuințelor achiziționate prin Program, noi, vechi sau consolidate. Pentru acestea avansul minim obligatoriu este de 5% iar procentul maxim de garantare de 50%.
– cu un preț cuprins între 70.001 Euro – 140.000 Euro – locuințe NOI, inclusiv cele construite prin programele ANL, pentru care documentele de recepție la terminarea lucrărilor de construcții s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat.

Pentru acestea avansul minim obligatoriu este de 15% iar procentul maxim de garantare de 60%. Programul permite şi achiziționarea unor proprietăți cu valori ce depăşesc 70.000 / 140.000 euro cu condiția achitării diferenței din surse proprii.

Poți accesa un credit prima casă 2022 dacă imobilul este în construcție

Potrivit FNGCIMM, poți utiliza creditul Noua Casa optând pentru o Promisiune unilaterală de creditare, emisă de bancă, completată de o promisiune de garantare emisă de FNGCIMM. Valabilitatea maximă a promisiunilor de creditare/garantare este de 18 luni.

COSTURI

Pentru a afla costurile exacte ale unui credit Noua Casă este necesar să soliciți informații băncii dar trebuie să fii pregătit financiar pentru a acoperi următoarele:
Avansul minim obligatoriu– 5% dacă locuința nu depășește 70.000 Euro sau 15% dacă are un preț cuprins între 70.001-140.000 Euro, calculat în lei la cursul valutar din ziua analizei.

Depozitul colateral– reprezentând contravaloarea a 3 rate de dobândă, constituit pentru garantarea dobânzii.

Dobânda – IRCC +max. 2% (IRCC=Indice de Referință pentru Creditele Consumatorilor)

Comisionul anual de garantare către FNGCIMM – 0,3% – stabilit anual de MFP şi calculat la sold. Pentru locuințele de până în 70.000 euro, comisionul se aplică la 50% din soldul creditului, iar pentru cele ce trec de 70.000 euro, comisionul se aplică la 60% din soldul creditului. Alte costuri: prima de asigurare a imobilului, taxele notariale pentru cumpărarea locuinței.

Ce faci după ce ai găsit locuința

1.Asigură-te că dispui de avansul minim obligatoriu şi depozitul colateral solicitat. Ai în vedere şi alte cheltuieli generate de cumpărarea casei (taxe
notariale s.a);

2. Alege banca cu care vei lucra şi pregăteşte actele solicitate de bancă pentru dosarul de credit. Banca va analiza documentația de credit şi după aprobarea finanțării va transmite către FNGCIMM solicitarea/promisiunea de garantare prin intermediul unei aplicații web, ataşând în aplicație următoarele documente:

– Solicitarea de garantare/ Solicitarea de emitere a promisiunii unilaterale de creditare şi
– Promisiunea de garantare dacă este cazul;
– Documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor şi al soțului/soției, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriți, în copie certificată;
– Declarația pe propria răspundere a beneficiarului;
– Antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnătură privată cu dată certă;
– Extras de carte funciară privind locuința ce urmează să fie achiziționată din finanțare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data solicitării de garantare;
– Certificatul de eficiență energetică pentru una dintre clasele A, B sau C; în cazul acordării unei promisiuni de garantare se ataşează şi promisiunea unilaterală de
creditare ;
– în cazul achiziționarii unui imobil care a mai facut obiectul unei finanțări garantate în cadrul Programului, pentru care interdicția de înstrăinare a expirat, se ataşează şi acordul emis de MFP pentru înstrăinarea locuinței achiziționate din cadrul Programului şi pentru ridicarea temporară a interdicției de grevare cu sarcini a locuinței achiziționate de cătrevânzător.

FNGCIMM analizează dosarul şi, dacă este corect şi complet, transmite băncii aprobarea. Prin această aplicație şi tu poți urmări unde se află dosarul- dacă este la Bancă sau la Fond şi în
ce stadiu este. https://www.fngcimm.ro/informatii-solicitari-garantii-prima-casa.

De ce îți este respins dosarul

– lipsa documentelor obligatorii (o listă a acestora o găsiți pe www.fngcimm.ro),
– documente expirate sau ilizibile,
– informații completate greşit în aplicație etc.

Ce ar trebui să știi după ce ai achiziționat locuința?

Pentru închirierea unui imobil achiziționat prin Programul Noua Casă trebuie să obții în primul rând acordul băncii finanțatoare. Ulterior vei solicita în scris acordul Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală de Trezorerie şi Datorie Publică, la care vei ataşa acordul băncii. Aceste două acorduri îți vor fi solicitate atunci când vei înregistra contractul de închiriere la administrația financiară de care aparții.

Pentru modificarea compartimentării, deschiderea unui sediu de firmă sau înstrăinarea locuinței achiziționate de peste 5 ani trebuie să te adresezi direct băncii şi Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală de Trezorerie şi Datorie Publică.

După rambursarea integrală a creditului garantat, trebuie să obții acordul de radiere a ipotecii. Va trebui să te adresezi băncii finanțatoare care va trimite la FNGCIMM următoarele documente: solicitare de radiere, extras de cont de credit, declarația privind identitatea beneficiarului real- în cazul tranzacțiilor mai mari de 15.000 Euro, copia contractului de garantare, alte documente (CI pentru beneficiarii căsătoriți, divorțați, moştenitori etc.), după caz. FNGCIMM va emite acordul de radiere şi îl va transmite băncii într- un singur exemplar original. Eliberarea acordului se face cu respectarea termenului legal pentru soluționarea petițiilor, respectiv acela de 30 de zile de la data înregistrării solicitării de eliberare a acordului.

In caz de divorț, pentru încheierea documentelor de partaj este necesar numai acordul băncii, exprimat în nume şi cont propriu şi în numele şi contul statului, pentru preluarea de către unul dintre soți a finanțării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinței/locuinței viitoare, ca efect al partajului, în condițiile legii. Ulterior, Finanțatorul va transmite la FNGCIMM, pentru încheierea actului adițional la contractul de garantare, Solicitarea de modificare şi documentele justificative (documentele de partaj, certificat de divorț, act adițional la contractul de credit, CI ).

Dacă ai dori să vinzi locuința înaintea expirării perioadei de interdicție, de 5 ani de la data contractării creditului, legislația incidentă programului Noua Casă prevede posibilitatea înstrăinării imobilului în următoarele cazuri:
a) rambursarea integrală, anticipată sau la termen a creditului, cu acord de radiere emis de FNGCIMM, la solicitarea scrisă a băncii.
b) preluarea creditului de către o persoană eligibilă în cadrul Programului. Ulterior, la solicitarea scrisă a băncii, FNGCIMM va emite un act adițional. In cazul preluării contractului de finanțare, banca îşi dă acordul, atât în nume propriu, cât şi în numele Statului român pentru preluarea finanțării şi a dreptului de proprietate. FNGCIMM nu este mandatat să emită acorduri de înstrăinare.

Ministerul Finanţelor a propus alocarea unui plafon de 1,5 miliarde de lei privind garanţiile care pot fi emise pentru ediţia din acest an a programului „Noua Casă”

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)